AVG / GDPR

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met PCA Total Supply. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe PCA Total Supply met persoonsgegevens omgaat.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met PCA Total Supply. Hoe ver je relatie met PCA Total Supply gaat, bepaal je grotendeels zelf. Als je iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om je het product te sturen/leveren en voor de financiële afhandeling. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.
Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van PCA Total Supply (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets besteld of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.
Als je organisatie klant is van PCA Total Supply dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft PCA Total Supply een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event of anderszins), aanvullende informatie te sturen over PCA Total Supply zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. Zo is een geldig emailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij PCA Total Supply afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart PCA Total Supply de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal PCA Total Supply de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij PCA Total Supply op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEBRUIK BESLOTEN GEDEELTE WEBSITE
Als je klant bent van PCA Total Supply, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je PCA Total Supply hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt PCA Total Supply geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS
Als je contactpersoon bent bij je organisatie, deelneemt aan een activiteit van PCA Total Supply of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen met onze administratie.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
PCA Total Supply verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PCA Total Supply bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over PCA Total Supply, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

PCA Total Supply
Wiebachstraat 19 C-D
NL-6466 NG KERKRADE

045-5324190
verkoop@pcatotalsupply.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. PCA Total Supply adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op
19 mei 2020